Regulaminy

Założenia ogólne

 1. Sala treningowa jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych Kung fu  / Wushu
 2.  Korzystanie z sali treningowej dozwolone jest tylko w obecności instruktora lub za jego zgodą.
 3.  Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.Sprzęt treningowy i urządzenia są dobrem Klubu Sportowego CHOW GAR KUNG FU.
 4. Szkoła jest naszym dobrem wspólnym, dbajmy o nią !!!

 

Postanowienia szczegółowe

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje czysty ubiór sportowy właściwy do rodzaju prowadzonych zajęć.
 2. Ćwiczący wchodzą na salę treningową w przebranym obuwiu. Podczas ćwiczeń walk sanda na macie uczestnicy ćwiczą boso. Po zakończeniu zajęć instruktor jest zobowiązany do doprowadzenia sali treningowej do ładu i porządku.
 3. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego, w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 4. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Sprzęt treningowy należy zostawić po zakończonych zajęciach w przeznaczonych do tego miejscach.
 6. Za zniszczenie sprzętu i wypadki wynikłe w czasie korzystania z sali treningowej odpowiada instruktor prowadzący zajęcia. Za zniszczenie sprzętu treningowego używanego niezgodnie z jego przeznaczeniem obciążone będą osoby go użytkujące.
 7. Każdy wypadek uczestnicy zajęć zgłaszają instruktorowi.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 9. Utrzymanie czystości sali treningowej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.

 

Zabrania się:

 1. Wchodzenia na salę w niezmienionym obuwiu.
 2. Wchodzenia na salę treningową z biżuterią. Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się w szatni lub w depozycie u instruktora.
 3. Uczestnictwa w treningu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Zachowań brutalnych.
 5. Wnoszenia na salę prywatnych rzeczy, poza niezbędnym sprzętem treningowym.
 6. Pozostawiania ubioru, obuwia, sprzętu treningowego oraz innych prywatnych rzeczy na terenie sali treningowej i klubu po zakończeniu zajęć.

Ćwiczący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem korzystania z sali treningowej, regulaminem uczestnictwa w zajęciach oraz przestrzegać ich postanowień.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

SZKOŁY  CHOW GAR KUNG FU Z RZESZOWA

 1.  Utrzymanie czystości i ładu w szatni stanowi podstawowy warunek z jej korzystania.
 2. Przebieranie się na sali treningowej jest zabronione.
 3. Zabrania się pozostawiania ubioru, obuwia, sprzętu treningowego oraz innych prywatnych rzeczy w pomieszczeniach szatni po zakończeniu zajęć. Po upływie jednego tygodnia, wszelkie pozostawione prywatne rzeczy zostaną trwale usunięte.
 4. Instruktorzy oraz ćwiczący odpowiadają za ład w szatni i innych pomieszczeniach przez:
 5. Usunięcie pozostałych zanieczyszczeń,
 6. przekazanie zapomnianych przedmiotów właścicielowi.
   

REGULAMIN TRENINGU RZESZOWSKIEJ

SZKOŁY CHOW GAR KUNG FU

 1. Każdy pełnoletni adept Szkoły Kung Fu ćwiczy z własnej i nieprzymuszonej woli.
 2. Każdy niepełnoletni adept Szkoły Kung Fu ćwiczy za przyzwoleniem swojego rodzica/opiekuna.
 3. Kung Fu ćwiczymy wyłącznie dla zdrowia i samoobrony. Trening Kung Fu nie służy do przechwalania się, czy robienia komuś krzywdy.
 4. Celem naszego treningu Kung Fu jest niesienie pomocy innym oraz czynienie otaczającego środowiska bardziej zrozumiałym i harmonijnym. 
 5. Trening Kung Fu uczy zdyscyplinowania, odpowiedzialności i estetyki, stąd każdy trenujący dba o regularne uczestnictwo w zajęciach. Na trening nie wolno przyjść w zniszczonym, czy nieświeżym stroju. Na zajęcia nie wolno się spóźniać, czy przychodzić nieprzygotowanym.
 6. W Szkole Kung Fu każdy trenujący ma swoje miejsce i spełnia swoją rolę, dlatego też do innych ćwiczących, starszych, czy do prowadzącego zajęcia odnosimy się z szacunkiem.
 7. Podczas treningów jak i po nich nie wolno śmiać się z innych lub komentować. Każdy z nas kiedyś stawiał swoje pierwsze kroki na sali treningowej.
 8. Każdy starszy adept Szkoły Kung Fu może być poproszony o udzielenie pomocy młodszemu.
 9. W Szkole Kung Fu podczas treningu, nie ma dyskusji z prowadzącym zajęcia.   
 10. Szkoła Kung Fu ma charakter rodzinny, gdzie na samej górze stoi Sifu (mistrz szkoły), później instruktorzy, asystenci, starsi uczniowie i najmłodsi. W szkole jest zawsze miła atmosfera sprzyjająca ćwiczeniom i skupieniu.